Koncentrovaný dezinfekční prostředek pro bazény WT POOL CL15 – 25kg

2 254 

(91.26 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Již zítra na vaší adrese – Produkty skladem odesíláme v den objednávky pokud je objednávka zadána do 11:00 hod

Možnost vrácení zboží do 30 dnů

Katalogové číslo: FAR5LL025 Kategorie: , , ,

Popis

Dezinfekční a chlorační produkt pro bazénovou vodu.

Výhody
Snadná aplikace díky tekuté formě produktu.
Produkt je připraven k použití.

Fyzikálně-chemické vlastnosti
Koncentrace aktivního chloru    : 14,5 – 15 % (CQC TA25)

Vzhled a barva : mírně žlutá kapalina

Hustota (20o C) :  1,215 g/cm3

Celková úroveň alkalinity : 10 (ASTM D2022)

Bod krystalizace : – 18o C

Maximální obsah železa : 2 ppm (IND 3202)

 

DÁVKOVÁNÍ

Přidat do bazénové vody a udržovat koncentraci volného chloru mezi 0,7 a 1,5 ppm (mezi 5,4 a 6,7 gr/m3 CL15).

Anorganická látka, bez GMO a BSE/TSE.

Ošetření šokem („break point“)

Více než 10 ppm volného chloru podle kombinované koncentrace chloru(více než 70 gr/m3 CL15).

Spotřeba
Spotřeba se může lišit v závislosti na teplotě, množství a ostatníchparametrech doplňované vody a úrovni obsazenosti zařízení.

Prvky označení
Výstražný symbol nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Nebezpečné látky

chlornan sodný,roztok (16% – aktivního chloru)

Standardní věty o nebezpečnosti

H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.