Technické listy

Přehled technických listů zde.

https://drive.google.com/drive/folders/0B-dqDiDspM9WMTVGSmk0dkMxbjQ?resourcekey=0-Gx0stfSsPqHbyL0jbwP5UA&usp=sharing

Výstražné symboly – přehled

Výstražné symboly CLP

 

Výstražný symbol nebezpečnosti je obrázek na štítku, který sestává z výstražného znaku a specifických barev a jehož účelem je upozornit na to, jakým způsobem může daná látka nebo směs poškozovat naše zdraví nebo životní prostředí. Nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí byl v Evropské unii zaveden nový systém klasifikace a označování nebezpečných chemických látek. Změnily se i výstražné symboly, které jsou nyní v souladu s globálně harmonizovaným systémem OSN.

Správný význam zjistíte kliknutím na symbol.

 

Image
Plyn pod tlakem
Znak: plynová láhev
Image
Výbušnina
Znak: vybuchující bomba
Image
Oxidující
Znak: plamen nad kruhem
Image
Hořlavé
Znak: plamen
Image
Korozivní/žíravé
Znak: korozivita/žíravost
Image
Nebezpečnost pro zdraví
Znak: vykřičník
Image
Akutní toxicita
Znak: lebka se zkříženými hnáty
Image
Vysoká nebezpečnost pro zdraví
Znak: nebezpečnost pro zdraví
Image
Nebezpečné pro životní prostředí
Znak: životní prostředí