ZINGASOLV ředidlo 500 ml

210 

(8.25 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Již zítra na vaší adrese – Produkty skladem odesíláme v den objednávky pokud je objednávka zadána do 11:00 hod

Možnost vrácení zboží do 30 dnů

5 skladem

Katalogové číslo: ZIN24500 Kategorie:

Popis

Ředidlo ZINGASOLV v rozsahu cca 5 – 15%, se používá na nátěrový systém ZINGA
a na nátěry ZINGALUFER a ZINGATARFREE v případě aplikace štětcem, válečkem nebo stříkáním.
Využití i na očištění štětců, válečků a stříkací pistole od produktů ZINGA a ostatních nátěrů.
Výstražná upozornění a bezpečnostní opatření:
Výstražné slovo:
Nebezpečí!
Výstražný piktogram:
, , ,
H věty:
H226 Hořlavá kapalina a páry., H304 Může být smrtelný při požití a vniknutí do dýchacích cest., H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest., H336 Může způsobit ospalost nebo závratě., H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky., EUH expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
P věty:
P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně, horkých povrchů. Nekuřte., P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny., P331 Nevyvolávejte zvracení., P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte NÁRODNÍ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře., P501 Zneškodněte obsah.

Technické listy:Https://www.nejchemie.cz/wp-content/uploads/2022/08/TDS%20Zingasolv%20EN%20V2.pdf